V/T Marvel und DC (Dino): MAX und ME/ DC vs Marvel etc.